Statutul - Associazione Culturale Alfabeto del Mondo

Vai ai contenuti

Menu principale:

Statutul

Change Language > Romaneste


STATUTUL


ASOCIATIEI CULTURALE “ALFABETO DEL MONDO”Art. 1 – Natura Asociatia culturala nonprofit este constituita, potrivit Legii nr. 266 din 11 august 1991, independenta si nepartizana numita „Alfabeto del Mondo”, deschisa pentru oricine condivide si accepta principiile de baza ale Asociatiei, precum si normele prevazute de prezentul statut si regulamentul sau. Associatia „Alfabeto del Mondo” valorifica in principal activitatile prestate in mod voluntar, liber si gratuit de catre membrii sai asociati in urmarirea obiectivelor institutionale. In cazul unor nevoi speciale, asociatia poate angaja salariati sau folosi munca lucratorilor independenti, chiar si a membrii sai asociati.
Art. 2 – Sediu Asociatia isi are sediul temporar in Capoterra, localitatea Petite Place Apartament 39 si isi desfasoara activitatea sa in regiunea Sardinia.

Art. 3 – Scopul
1) Organizarea de cursuri de limbi straine;
2) Organizarea de alte cursuri pe teme culturale, de agrement sau de formare;
3)Crearea unui "Time Bank";
4)Alte initiative educationale pentru diseminarea de limbi straine cu scopul de a contribui la imbunatatirea culturii si a integrarii intre popoare;
5) Protectia, conservarea, promovarea si valorizarea patrimoniului cultural, istoric, artistic, de mediu precum a traditiilor din Sardinia, raspandirea acestora prin initiative cu scoli de toate tipurile si nivelurile, universitati si alte organisme sau institutii publice si private;
6) Organizarea de conferinte, seminarii, expozitii, spectacole, filme, evenimente si alte manifestari de importanta culturala, artistica si sportiva;
7) Organizarea de excursii si sejururi de educatie pentru straini;
8) Promovarea calatoriilor culturale prin toate mijloacele si infratirea cu alte tari cu limbi diferite de italiana;
9) Publicarea de carti, reviste, cataloage, brosuri si diferite depliante de interes cultural, stiintifice sau istorice, imprimate si/sau in format electronic, mass-media sau televiziv;
10) Sprijinirea activitatilor de investigatii si cercetare in scopul realizarii intereselor
institutionale ale Asociatiei;
11) Semnarea unor acorduri corespunzatoare cu institutiile publice si private pentru gestionarea si conservarea bunurilor mobile si imobile ce folosesc atingerea scopurilor statutare.
12) Asociatia poate intreprinde toate actiunile, concluzand toate tranzactiile necesare si relevante pentru realizarea obiectivelor sociale, colaborand cu alte asociatii sau entitati private, interne sau externe, care desfasoara activitati sociale similare. Toate sarcinile sociale sunt gratuite.

Art. 4 – Membri asociati
Sunt membri asociati, membrii: fondatori, ordinari si onorari.Membrii fondatori sunt cei care au participat la infiintarea Asociatiei.Membrii ordinari sunt acei membri ce adera in Asociatie cu plata cotei de asociat.Membrii onorari sunt acele persoane care, pentru sarcinile lor politice, pe baza meritelor, din motive culturale, artistice, umanitare si altele, vin considerate potrivite pentru postul de membru de onoare de catre Comitetul Executiv al Asociatiei prin decizie unanima.
Fiecare card este inscris in registrul actionarilor si perde valabilitatea atunci cand nu a reinnoit taxa de membru asociat. Pot fi membri asociati, persoane fizice care se declara de acord si se conformeaza scopurilor Asociatiei si prezentului Statut. Calitatea de membru asociat vine aprobata de Consiliul Executiv, la cererea partii interesate, pentru majoritatea componentilor. Decizia Comitetului Executiv poate fi atacata de catre persoana interesata, in fata Adunarii Generale sau in fata a 1/4 din Adunarea in sine, care decide modul fara apel in majoritatea absoluta a componentilor. Calitatea de membru asociat se pierde prin deces, demisie sau excludere. Membrul asociat se poate retrage oricand din Asociatie in conformitate cu art. 24 din Codul Civil printr-o comunicare scrisa adresata Presedintelui Asociatiei. Prin decizie motivata a Consiliului Executiv poate fi exclus un asociat atunci cand exista urmatoarele motive:- Incalcarea grava si persistenta a normelor regulamentare-statutare, sau a dispozitiilor date de organele de conducere;- Intarzierea la plata taxelor asociative sau abaterea grava de la obligatiile impuse de statut sau regulamentul intern al Asociatiei;- Comportamentul asociatului care a provocat, sau daca exista un motiv bine intemeiat ca poate provoca in mod rezonabil, daune morale sau patrimoniale Asociatiei;- Comportament grave ce incalca regulamentul privind functionarea activitatilor culturale ale Asociatiei.Impotriva deciziei de excludere, care urmeaza a fi comunicata persoanei interesate prin scrisoare recomandata sau email certificata, membrul asociat poate face recurs la Comisia de Apel. Membrii exclusi pentru neplata cotei asociative, la cerere scrisa, pot fi reintrodusi regularizand plata cotei asociative. Comunicatiile vor fi in general scrise prin scrisoare recomandata, email certificate sau prin sms. Taxa de membru asociat trebuie platita in totalitate, indiferent de data de inscriere ca membru asociat in Asociatie. Numai dupa plata cotei de ascociat se dobandeste statutul de membru asociat. Taxa de membru asociat nu este rambursabila.Art 5 -  Drepturile si obligatiile membrilor asociatiCalitatea de membru asociat se intelege „completa si absoluta”, cu drepturi si obligatii egale, fara restrictii si discriminare intre membri asociati. Membrii asociati au dreptul de a participa la activitatile asociatiei, de a frecventa sediul, si de a fi parteneri activi in formarea organelor sale. Membrii asociati au datoria de a respecta statutul, de a sprijini activitatile asociatiei in toate aspectele sale si sa pastreze un comportament care nu este daunator in detrimentul demnitatii si a prestigiului asociatiei si a membrilor sai.
Art. 6 –  Adunarea Generala
Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara.
Adunarea Generala este organul deliberativ al Asociatiei: acesta este compusa din toti membrii asociati  care sunt in regula cu plata taxei de cotizare, fiecare membru asociat are dreptul la un singur vot. Nu este permis ca un membru asociat sa fie reprezentat. Adunarea Generala
este convocata si prezidata de presedintele Asociatiei, cu delibera Consiliului Executiv sau la cererea motivata a cel putin o treime din membri asociati, sedinta este convocata printr-un aviz scris expus la sediul Asociatiei cu cel putin 15 zile inainte de Adunarea Generala, incluzand detalii de pe ordinea de zi, locul, data si ora la care Adunarea in sine va avea loc. Avizele de convocare  a actionarilor vor fi trimise prin scrisoare recomandata, email certificata, mesaje text (sms) sau alte mijloace pe care Consiliul Executiv le considera adecvate. Anuntul va fi, de asemenea, publicat pe pagina web a Asociatiei la adresa:  . Adunarea Generala ar trebui sa fie convocata cu primul apel si al doilea, la o distanta de cel putin doua ore distanta. Adunarea Generala este valabila in prima convocare, cu prezenta a cel putin jumatate plus unul dintre actionarii cu drept de vot. In cel de-al doilea apel, Adunarea este considerata a fi valabil constituita indiferent de numarul de membri asociati prezenti cu drept de vot; aceasta se pronunta cu majoritatea absoluta a celor prezenti, cu exceptia cazurilor exprese prevazute in prezentul Statut si a Regulamentului Intern al Asociatiei. Pentru a verifica majoritatea prezentelor necesare se face trimitere la registrul actionarilor si la data ultimei Adunari generale. Rolurile institutionale sunt atribuite celor care primesc cel mai mare numar de voturi. Votarea va fi prin vot evident (deschis). In caz de egalitate in voturi, votul decisiv va fi dat de presedintele Adunarii Generale. Adunarea Generala se va intruni cel putin o data pe an pentru a aproba situatia bugetului de venituri si cheltuieli, dar nu mai tarziu de 30 aprilie.De asemenea Adunarea Generala:- prevede alegerea Consiliului Executiv, a presedintelui Asociatiei, Casierului si Consiliul de Arbitri.- schiteaza orientarile generale ale activitatii Asociatiei;- delibereaza amendamentele la prezentul Statut;- delibereaza masurile cu privire la destinatia profitului sau excedente de gestiune, precum a fondurilor, rezervele de capital pe durata de viata a Asociatiei, in cazul in care este permis de legile   actuale aplicabile;- decide dizolvarea sau lichidarea Asociatiei si vanzarea proprietatilor sale, precum si numirea unuia sau mai multor lichidatori. De asemenea, membrii de onoare pot participa la lucrarile Adunarii Generale, fara drept de vot.Art.
7 -  Consiliul de Administratie (Executiv) Consiliul Executiv este organul de gestiune a Asociatiei: este compus dintr-un minim de cinci pana la un maxim de sapte membri asociati, alesi dintre membrii asociati cu majoritatea de voturi, raman in functie timp de patru ani. Consiliul Executiv e prezidat de catre Presedintele Asociatiei sau in lipsa acestuia de catre Vicepresedinte. Consiliul Executiv este investit de cele mai vaste puteri de gestiune ordinara si extraordinara a Asociatiei; determina valoarea cotelor anuale platite de membrii asociati; confera unicilor membri consiliului de Administratie sau a actionarilor,  sarcini operationale specifice si determina limita acestora. Consiliul de Administratie urmareste indeplinirea scopurilor statutare si se straduieste sa puna in aplicare rezolutii adoptate de Adunarea Generala. Consiliul de Administratie prevede pentru fiecare an fiscal:- pregatirea Raportului Consiliului de Administratie;- aproba normele care reglementeaza desfasurarea activitatilor Asociatiei;Consiliul Executiv se reuneste in baza convocarii de catre presedinte, prin scrisoare recomandata,  email certificata, mesaj text (sms) cu cel putin trei zile inainte de data stabilita pentru adunare.
In lipsa convocarii in termenul prescris vor fi luate in considerare intalnirile periodice ale Consiliului de Administratie la care participa toti membrii asociati. Consiliul de Administratie, reunit cu prezenta a cel putin 50% plus unu din membrii sai, hotaraste cu majoritatea voturilor celor prezenti.
Art. 8 - Presedinte, Vicepresedinte, SecretarPresedintele Asociatiei este ales din randul membrilor asociati cu majoritatea de voturi, ramane in functie pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie si poate fi imediat reales.Presedintele:Prezida Consiliul de Administratie si Adunarea Generala a actionarilor;- Este reprezentantul legal al Asociatiei in fata tertilor si in instanta;- Pune in aplicare rezolutiile Consiliului de Administratie;- Poate conferi membrilor asociati puteri speciale sau negocia pentru anumite documente sau categorii de acte;Vice-presedintele poate inlocui presedintele in oricare misiune sau atributie.
Secretarul Asociatiei serveste pentru a verbaliza reuniunile Adunarii Generale si Consiliului Executiv, de a asigura evidenta registrului de verbalizari (minute) ale Adunarii Generale si Consiliului de Administratie, registrul actionarilor si registrul de protocol.Art. 9 – CasierulCasierul Asociatiei, ramane in functie pana la expirarea mandatului Consiliului de Administratie si poate fi imediat reales. Casierul gestioneaza casieria (numerarul) Asociatiei si tine evidenta contabila, efectueaza verificari necesare, verifica evidenta contabila si registrele contabile, pregateste din punct de vedere contabil, bugetul de venituri si cheltuieli si conturile finale da prezentare Consiliului de Administratie, insotite de adecvate raporturi contabile.

Art. 10 – Patrimoniul

Patrimoniul activ
al Asociatiei este format din:- Din orice bunuri, mobile si imobile, corporale si necorporale, primite sau achizitionate de catre Asociatie sub orice forma;
- Din eventuale fonduri de rezerva create cu bugetul surplus din „bugetul de venituri si cheltuieli”;Cheltuielile necesare pentru functionarea Asociatiei sunt acoperite din urmatoarele resurse:
- Cotele ordinare si extraordinare ale Actionarilor aprobate de catre Consiliul de Administratie;
- Contributiile voluntare si donatiile de orice fel de catre membrii asociati, non membrii precum si de catre asociatii publice sau private, de orice tip primite de Asociatie;
- Alocarile de fonduri deliberate de Uniunea Europeana, autoritatile de Stat, Regiuni, de catre institutii Locale si alte istitutii publice sau private;- Donatii cu titlu gratuit de catre membri si non membri asociati;- Incasari din activitati permanente sau ocazionale, evenimente referitoare la initiative promotionale sau vanzari, sponsorizari si publicitate aferenta activitatilor sociale efectuate;- Contributiile voluntare platite de catre actionari si terte persoane la toate tipurile de evenimente, asa cum prevede Consiliul de Administratie;- Venituri din cadouri, donatii si mosteniri;- Orice alte venituri, care ajuta la cresterea activelor sociale.Art. 11 – Gratuitatea functiilorToate functiile sociale sunt cu caracter gratuit (munca voluntara).Activitatile efectuate de catre membri asociati nu pot fi compensate in nici un fel, nici chiar de catre beneficiari. Membrilor asociati li se va rambursa numai cheltuielile reale efectuate pentru serviciul furnizat, in limitele stabilite dinainte.

Art. 12 -  Interdictii si obligatii Este interzis in mod expres de a distribui, chiar si indirect, profituri sau excedente de gestiune (bilant de venituri si cheltuieli), precum si a fondurilor, rezervelor de capital in timpul vietii Asociatiei, cu exceptia cazului in care utilizarea sau distribuirea lor sunt impuse de lege. Este obligatoriu sa se angajeze profiturile sau excedentele de gestiune pentru activitatile institutionale ale Asociatiei sau a celor direct legate de acestea.Art. 13 – Durata si Dizolvarea AsociatieiDurata de functionare a Asociatiei este nelimitata, fara a prejudeca dreptul fiecarui actionar de a se retrage din Asociatie in orice moment. Avand in vedere acest eveniment, dizolvarea Asociatiei din orice motiv si in orice moment, Adunarea Generala Extraordinara va decide normele de lichidare si descentralizare, Fondul Comun reziduu, numirea unuia sau a mai multor lichidatori si competentele acestora. In caz de lichidare, e obligatoriu donarea patrimoniului Asociatiei altei Asociatii cu scopuri similare sau cu scopul de utilitate publica, in caz ca nu exista alta destinatie prevazuta si impusa de lege.
Art. 14 -  Reguli de proroga si tranzitorii Pentru tot ceia ce nu este expres prevazut in prezentul statut se face referiment la regulile din Codul de procedura civila si altor legi in vigoare, in ceia ce priveste asociatiile nu-recunoscute. Primul exercitiu financiar incepe in ziua in care Asociatia a fost formata (intemeiata) si se incheie la 31 decembrie a anului. Primul Consiliu Executiv, primul Presedinte, primul Vicepresedinte si primii Consilieri sunt numiti de catre actionari la incheierea Actului Constitutional. Cu aceasta ocazie, se stabileste valoarea cotelor sociale pentru primul an fiscal.


 
Torna ai contenuti | Torna al menu